Reklamační řád

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

 • 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)
 • 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 4. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • 5. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • 6. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
 • 7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

ZÁRUKA NA ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ:

 • 1. Na veškeré prodávané výrobky je poskytována záruční lhůta dle zákona 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není o produktu uvedeno jinak.
 • 2. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
  • neodborným použitím zboží, nesprávnou údržbou
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy
  • záruka se také nevztahuje na výrobky, u kterých vypršela záruční lhůta.
 • 3. Náklady spojené s dopravou zboží prodávajícímu vám budou proplaceny za splnění těchto podmínek:
  • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným používáním, mechanickým poškozením apod.),
  • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
 • 4. Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

REKLAMACE PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB:

 • 1. Před odesláním zboží stav každého kusu kontrolujeme a zboží je přepravci předáváno pečlivě zabalené. I přes tuto péči se však může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená a proto postupujte dle níže uvedených bodů. 

  • zásilku je třeba před jejím převzetím od přepravce zkontrolovat
  • v případě poškození zásilku nepřebírat, ale přímo s přepravcem DPD, Česká pošta sepsat protokol o škodě.
 • 2. O poškození zásilky byste nás měli co nejdříve informovat na emailové adrese info@dobrasny.cz V žádném případě nepřebírejte poškozenou zásilku od přepravce a neposílejte ji nám, jelikož v tomto případě by nám přepravce odmítl reklamaci uznat.

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

 • 1. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

JAK POSTUPOVAT

 • V případě reklamace prosím postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – DoBrasny.cz, Vojtěch Gerhardt, Pazderna 337, Červený Kostelec, 549 41, tel. 734 304 400. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno, opraveno nebo bude vrácena kupní cena.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v e-shopu..
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.